கவாலியர் மதிவாணன் அவர்களுக்கு குறள் மலை விழாமலர் வழங்கிய தருணம்

நன்றி: கவாலியர் மதிவாணன் அவர்கள்
Kuralmalai Ravikumar and his family presenting Kuralmalai Book to Cavalior
M.S.Mathivanan and Mr. Raja and Mr. Arun from Mauritius