ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிறுவனங்களின் CEO டாக்டர் K.சுந்தரராமன் அவர்களுடன் உலகத் ”திருக்குறள் மாநாடு 2023” கலந்துரையாடல் நாள் : 22.08.2023

ஸ்ரீ கிருஷ்ணா நிறுவனங்களின் CEO டாக்டர் K.சுந்தரராமன் அவர்களுடன் ”உலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2023” கலந்துரையாடல் நாள் : 22.08.2023

”International Thirukkural Conference 2023” discussion with Dr K.Sundararaman, CEO, Sri Krishna Institutions, Coimbatore on 22.08.2023