குறள் மலைக் குழு மொரீசியஸ் ஜனாதிபதி சந்திப்பு

குறள் மலைக் குழு மொரீசியஸ் ஜனாதிபதி சந்திப்பு

வணக்கம். குறள் மலை பணிகளுக்காக மொரீஷியஸ் ஜனாதிபதி மாளிகையில் நாம்… with
His Exellency Paramasivom Pillay Vayapoori at State House, President’s
Palace, Mauritius .