திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு

திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு மற்றும் முதலாவது உலகத்தமிழ் மரபு
மாநாடு தொடர்பாக மாண்புமிகு தமிழ்நாடு முதல் அமைச்சர் திரு.எடப்பாடி
பழனிச்சாமி அவர்களை சந்தித்த தருணம்.
திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு