இரண்டாவது பன்னாட்டு தமிழ் கருத்தரங்கம் 10-12-2018

இங்கிலாந்து லண்டன் திரு சிவா பிள்ளை அவர்கள் மற்றும் சிங்கப்பூர் பல்கலைக்கழக பேராசிரியர் திருமதி ஸ்ரீ லஷ்மி அவர்கள் கலந்து கொள்ளும் பன்னாட்டு தமிழ் கருத்தரங்கம்

இடம்: கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரி கரூர்
நாள்: 10 12 2018
நேரம் காலை 10 மணி