“திருக்குறள் மாநாடு 2023” 18.09.2023 அன்று மாண்புமிகு மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு.தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களுடன், புது டெல்லியில் குறள் மலைச் சங்கத்தினர் கலந்துரையாடல். On 18.09.2023 “Thirukkural Conference 2023” Discussion held with Honorable Education Minister of India Shri Dharmendra Pradhan at New Delhi.

“திருக்குறள் மாநாடு 2023” 18.09.2023 அன்று மாண்புமிகு மத்திய கல்வித்துறை அமைச்சர் திரு.தர்மேந்திர பிரதான் அவர்களுடன், புது டெல்லியில் குறள் மலைச் சங்கத்தினர் கலந்துரையாடல்.

On 18.09.2023 “Thirukkural Conference 2023” Discussion held with Honorable Education Minister of India Shri Dharmendra Pradhan at New Delhi.