மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு ஆர்.என்.ரவி அவர்களுடன் ”திருக்குறள் மாமலை” கலந்துரையாடல்

மாண்புமிகு தமிழ்நாடு ஆளுநர் திரு ஆர்.என்.ரவி அவர்களுடன் ”திருக்குறள் மாமலை” கலந்துரையாடல்.

நாள் : 20.05.2022

Discussion with Honourable Governor of Tamilnadu Thiru R.N.Ravi about “Thirukkural Maamalai”