சென்னை ஐஐடியில் ( IIT Madras ), இயக்குனர் திரு.காமகோடி அவர்களுடன் “திருக்குறள் மாமலை” கலந்தாய்வு நாள் : 05.05.2022

சென்னை ஐஐடியில் ( IIT Madras ),  இயக்குனர் திரு.காமகோடி அவர்களுடன் “திருக்குறள் மாமலை” கலந்தாய்வு நாள் : 05.05.2022