அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் (Anna University) புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ( MOU )

04.04.2022
குறள் மலைச் சங்கத்தின் சார்பாக, அண்ணா பல்கலைக்கழகத்துடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ( MOU ) மேற்கொள்ளப்படுவதற்காக, பதிவாளர் மற்றும் இயக்குனர் ஆகியோருடன் குறள் மலைச் சங்கக் குழு.