உலகத் திருக்குறள் மாநாடு 2022

மாண்புமிகு மத்திய மாநில அமைச்சர்களும், மாண்பமை நீதியரசர்களும், மேன்மையிற்சிறந்த கல்வியாளர்களும், கல்வியிற்சிறந்த மாணாக்கர்களும், தமிழ்ச்சான்றோர் பெருமக்களும், ஆக சுமார் ஐயாயிரம் பேர் கலந்துகொள்ளும், உலகத் திருக்குறள் மாநாடு. விரைவில்.. கோவையில்…