“திருக்குறள் மாமலை”நீங்களும் உங்களை சந்தாதாரராக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்

தமிழ் வளர்ச்சிச் செய்திகளைத் தாங்கி வரும் ஒரே மாத இதழ்                                 திருக்குறள் மாமலை” .                                                                                                                        நீங்களும் உங்களை சந்தாதாரராக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

1 ஆண்டு சந்தா ரூ.400/-                                                                                                                            10 ஆண்டுகள் சந்தா ரூ.4000/-                                                                                                          புரவலர் சந்தா ரூ.10,000/

மேலும் விபரங்களுக்கு                                                                                                                           9543977077                                                                                                            thirukkuralmaamalai@gmail.com                                                                                          www.thirukkuralmaamalai.com