பன்னாட்டு ஆய்வு கருத்தரங்கம் கரூர் கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரியில்

திருக்குறள் கல்வெட்டுக்கள் கலந்தாய்வு…
இலண்டன் திரு. சிவா பிள்ளை ஐயா
சிங்கப்பூர் திருமதி. லட்சுமி அம்மா கல்லூரி தாளாளர் மற்றும் தமிழ்த்துறை
தலைவர் ஆகியோருடன் பன்னாட்டு ஆய்வு கருத்தரங்கம்
கரூர் கொங்கு கலை அறிவியல் கல்லூரியில்
With London Thiru.Siva pillai and Singapore thirumathi Lakshmi at Kongu
arts and science College Karur.