குறள் மலைச்சங்க பத்திரிக்கைச் செய்திகள்

2014 செப்டம்பர் மாதம் வெளிவந்த குறள் மலைச்சங்க பத்திரிக்கைச் செய்திகள்