படங்கள்

INTERNATIONAL THIRUKKURAL CONFERENCE ERODE INDIA

UNESCO RESOLUTIONS

                 

                  INTERNATIONAL THIRUKKURAL CONFERENCE UNESCO NEW DELHI 

                    WITH HONORABLE HIGH COURT JUSTICE R.MAHADEVAN AND  UNESCO                              FORMER DIRECTOR, WORLD BANK MEMBER, Dr.ARMOOGUM PARSURAMEN

INTERNATIONAL THIRUKKURAL CONFERENCE  AUSTRALIA

INTERNATIONAL THIRUKKURAL CONFERENCE LONDON

INTERNATIONAL THIRUKKURAL CONFERENCE MAURITIUS