நோக்கம்

குறள் மலைச் சங்கத்தின் நோக்கம்

        தமிழ் காக்கும், தமிழர் நலன் காக்கும் ஓர் உயரிய தமிழ்ச் சங்கமாக 1999ம் ஆண்டு தொடங்கப்பட்டது இந்த குறள் மலைச் சங்கம்.

        தமிழ் மொழியின் வல்லமையை உலகிற்கு ஓங்கி உணர்த்திய, உலகப் பொது மறையாம் திருக்குறளை கல்வெட்டுக்களில் பொறிக்கவேண்டும் என்பதே இந்த குறள் மலைச் சங்கத்தின் தலையாய நோக்கம்.

     1330 குறள்களுக்கும் கல்வெட்டுக்களை உருவாக்கி, தொடர்ந்து அதை பராமரித்து, அடுத்தடுத்த நமது தலைமுறைகளும், தமிழின் பெருமையை உணரும்படியும், பயன்பெறும்படியும் செய்திடல் வேண்டும்.

        பல லட்சம் ஆண்டுகள் ஏன் பல கோடி ஆண்டுகளானாலும் கல்வெட்டுக்கள் என்பவை என்றும் அழியாமல் நீடித்து நிலைத்து நிற்க்கக்கூடியவை.   ஆகவே தமிழ் அதிசயங்களை கல்வெட்டுக்களாக்கும் முயற்சியில் குறள் மலைச் சங்கம் தன்னை அர்ப்பணித்துக்கொண்டுள்ளது.

        ”இதுவரை எந்த இலக்கியமும் மலையில் கல்வெட்டுகளில் எழுதப்படவில்லை. திருக்குறளே முதன்முதலாக மலையில் எழுதப்படுகிறது. ஆகவே இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த இலக்கியத்தை, தமிழ் இலக்கியத்தை யுனெஸ்கோ நிறுவனம் உலக நூலாக அங்கீகரிக்க வேண்டும்” என்பதற்காகவும் குறள் மலைச் சங்கம் தொடர்ந்து போராடி வருகிறது.

   ”ஐநாவில் சட்டத்திருத்தம் கொண்டுவரப்படும் போது, திருக்குறளின் முக்கியக் கருத்துகள் அதில் இடம் பெறச்செய்யவேண்டும்” என்பதையும் தொடர்ந்து ஐநாவில் வலியுறுத்தி வருகிறது குறள் மலைச் சங்கம்.

Purpose of the Kural Malai Sangam

The Kural Malai Sangam was started in the year 1999 as a high-level Tamil Sangam for the protection of Tamil and the welfare of Tamils.

The main objective of this Kural Malai Sangam is to engrave in the inscriptions of the world Noble book Thirukural, who made the power of the Tamil language known to the world.

 we need to create and maintain 1330 couplets inscriptions on the rock in India and continue to maintain it so that future generations can feel and benefit from Tamil pride.

Inscriptions can last for millions of years, even billions of years. Therefore, the Kural Malai Sangam has dedicated itself to the task of making Tamil wonders into inscriptions.

“So far no literature has been written on the inscriptions on the mountain. Thirukural is first written on the mountain. Therefore, such a special literature, Tamil literature should be recognized as a world book by UNESCO. ”

The UN has been urging the UN to “include key points in Thirukkural’s legislation when it comes to legislation in the UN”.

 • Prime Minister Modi inaugurated the 44th Chess Olympiad on 28.07.2022.

இருந்தோம்பி இல்வாழ்வ தெல்லாம் விருந்தோம்பி
வேளாண்மை செய்தற் பொருட்டு.             81

Quoting Thirukkural saying, ‘The only way to live in Irundombi is to cultivate hospitality’, the Prime Minister said, ‘Chess Olympiad has come to India at a special moment. Tamil Nadu has a long historical association with the game of chess. Many Grand Masters have emerged from Tamil Nadu. Many sporting events bring the world together. India’s sports culture has improved.

Prime Minister’s love for Tamil and devotion to Thirukkural came from the depths of his soul. That is why Mariyappan, a barber in Thoothukudi, Tamil Nadu, had a small library in his shop. He congratulated him inwardly. He appealed to the youth to read Thirukkural, one of the world’s greatest books that have been translated into most languages ​​of India.

 • While conversing with our brave soldiers who fought with China over the border issue in Ladakh, India’s highest ice region.

மறமானம் மாண்ட வழிச்செலவு தேற்றம்

எனநான்கே ஏமம் படைக்கு     766

bravery, honor, conduct in a good way, and being worthy of the leader’s trust, these four are the characteristics of a good army and highlighted Tamil as higher than Himayat. The above Couplet was also published in our “Thirukkural Maamalai” monthly magazine in May 2020.

 • Even while addressing the 16th PIRAVASI BHARATHIYA DIVAS for Indians living abroad recently, he made India proud to the world.

கேடறியா கெட்டவிடத்தும் வளங்குன்றா

நாடென்ப நாட்டின் தலை    736

By Mentioning this Thirukkural as a parable, he honored the motherland as the best country in the world and also honored the Tamil nation as the best country in the world, India, which does not lose its dignity even when it is affected by natural disasters.

 • Addressing the young scientists at the International Science Conference, he said that one should never give up the habit of reading, that habit will one day bring him the wisdom of knowledge.

தொட்டனைத் தூறும் மணற்கேணி மாந்தர்க்கு

கற்றனைத் தூறும் அறிவு             396

He pointed out that this mantra, which is effective even today, was uttered in Tamil seven thousand years ago.

 • On the occasion of 75th anniversary of Dinathanti magazine, even though the press industry is in private hands, they must act from their virtues without fail. To realize that nothing but virtue can bring fame and fortune to one.

சிறப்புஈனும் செல்வமும் ஈனும் அறத்தினூஉங்கு

ஆக்கம் எவனோ உயிர்க்கு               31

Thirukkural was shown as an example by our Prime Minister.

 • In March 2019, while inaugurating various development projects in Kanyakumari, Prime Minister, who was given a rare opportunity to become the Prime Minister with an absolute majority after 30 years in India’s political history in 2014, said that he was doing and will continue to do bold projects that would benefit the people of India.

எய்தற் கரியது இயைந்தக்கால் அந்நிலையே

செய்தற் கரிய செயல்                489

He mentioned this Thirukkural during his Speech.

 • As an extension of those bold plans, while delivering his Independence Day speech in Delhi’s Red Fort in 2019, he launched his dream project of Water for All and quoted a Thirukkural that “the world will not exist without water”. Our Prime Minister spoke very eloquently that the scarcity of water had arisen in the mind of a Tamil many centuries ago when it did not seem like it is now.
 • When he visited Malaysia, he described his friendship with the country saying that it is not like an artificial smile on the face but a soulful smile that comes from deep inside.

முகநக நட்பது நட்பன்று நெஞ்சத்

தகநக நட்பது நட்பு            786

 • Our Honorable Prime Minister Modi was the first Prime Minister of India to visit Jaffna in Sri Lanka during his tenure as the Prime Minister of India. Then he went to Norwood, a tea plantation area where many Tamils ​​live, and while addressing the Tamils ​​there, he spoke that “India is ready to do whatever is necessary for your prosperous life and a better future for your descendants”.

ஆக்கம் அதர்வினாய்ச் செல்லும் அசைவிலா

ஊக்கம் உடையானுழை          594

He also raised this Thirukkural. As a result, our Minister of External Affairs, Mr. Jaishankar has forced the Sri Lankan government to immediately implement the Tamil welfare programs mentioned in the 13th Amendment.

 • Thirukkural and Honourable Prime Minister The lines he mentioned about Thirukkural in his tweet are proof that Narendra Modi is also an inseparable force.
 • “Thirukkural is a treasure with rare concepts, noble philosophies, and thoughts that elevate us. Thiruvalluvar’s voice has the power to spread hope and light among us. All the youth of our country must read and understand Thirukkural.”

All of us Tamilians are proud that the Hon’ble Prime Minister of India Mr. Narendra Modi has accepted our high demand that Thirukkural should be translated and included in the curriculum of the respective countries in the 196 countries that are members of the UN.

Prime Minister of India Shri Narendra Modi is a wonderful leader who brings high thoughts and noble philosophies to the youth of the country. So let us all stand in his way and work together in the noble work of making “Thirukkural the world book”.