“திருக்குறள் மாமலை” மே 2024 மாத இதழை, திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் பேபி சகிலா அவர்களிடம் வழங்கி, திருக்குறள் கருத்தரங்கம் பற்றிய கலந்தாய்வு மேற்கொள்ளப்பட்டது.

“திருக்குறள் மாமலை” மே 2024 மாத இதழை, திருச்செங்கோடு விவேகானந்தா மகளிர் கல்லூரியின் முதல்வர் டாக்டர் பேபி சகிலா அவர்களிடம் வழங்கி, திருக்குறள் கருத்தரங்கம் பற்றிய கலந்தாய்வு இன்று மேற்கொள்ளப்பட்டது. 12.05.2024