நமது “திருக்குறள் மாமலை” ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் திருக்கரங்களில்…

A Historical Journey into the Universe

காஞ்சி மடாதிபதி ஸ்ரீஜகத்குரு ஆசீர்வாதம்.
நமது “திருக்குறள் மாமலை”
ஸ்ரீ விஜயேந்திர சரஸ்வதி சுவாமிகளின் திருக்கரங்களில்..