திருக்குறள் மாமலையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் முதல் திருக்குறளுக்கு கண்ணாடிப் பேழை அமைக்கும் பணி சிறப்பாக நடைபெற்றுள்ளது. 25.08.2021

திருக்குறள் மாமலையில் எழுதப்பட்டிருக்கும் முதல் திருக்குறளுக்கு கண்ணாடிப் பேழை அமைக்கும் பணி 25.08.2021 புதன் அன்று சிறப்பாக நடைபெற்றது.

Toughened glass fitting works were done at Thirukural Maamalai ( Malayappalayam ) on 25.08.2021 Wednesday.
The compound of the above with stainless steel will be made soon.