யுனெஸ்கோவின் மேனாள் இயக்குநர் அவர்களுடன் திருக்குறள் கல்வெட்டுகள், உலகத் திருக்குறள் மாநாடு மற்றும் திருக்குறள் உலக நூல் அங்கீகாரம் பற்றிய கலந்தாய்வு.

யுனெஸ்கோவின் மேனாள் இயக்குநர் அவர்களுடன் திருக்குறள் கல்வெட்டுகள், உலகத் திருக்குறள் மாநாடு மற்றும் யுனெஸ்கோவால், திருக்குறள் உலக நூல் அங்கீகாரம் பற்றிய கலந்தாய்வு.
இடம் : சிட்னி பல்கலைக்கழகம் ஆஸ்திரேலியா

Discussion with UNESCO’s Manal Director on Thirukkural Inscriptions, International Thirukkural Conference and Thirukkural World Book Recognition by UNESCO

Place : Sydney University, Australia