உலகின் முதல் மொழி தமிழே…, ஏழு அதிசயங்களை உள்ளடக்கிய நமது வரலாறு Tamil is the first language of the world …, our history containing seven wonders