எந்த நிலையிலும், மனிதனின் தேவைக்கேற்ற ஆக்சிஜனை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது நமது திருக்குறள்.

எந்த நிலையிலும், மனிதனின் தேவைக்கேற்ற ஆக்சிஜனை தன்னகத்தே கொண்டுள்ளது நமது திருக்குறள்.
வாசியுங்கள்.

சுவாசியுங்கள்…

In any case, our screw contains the oxygen that man needs.
Read on Thirukkural.
Breathe.