திருக்குறள் தெரிந்திருந்தால் போதும் 3 ஆண்டு பட்டப்படிப்புகள் முற்றிலும் இலவசம்

திருக்குறள் தெரிந்திருந்தால் போதும் 3 ஆண்டு பட்டப்படிப்புகள் முற்றிலும் இலவசம்..
விபரங்கள் “திருக்குறள் மாமலை” செப்டம்பர் 2020 மாத இதழில் பக்கம் எண் 35ல் உள்ளது..