“திருக்குறள் மாமலை”நீங்களும் உங்களை சந்தாதாரராக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்

தமிழ் வளர்ச்சிச் செய்திகளைத் தாங்கி வரும் ஒரே மாத இதழ் “திருக்குறள் மாமலை” . நீங்களும் உங்களை சந்தாதாரராக இணைத்துக் கொள்ளுங்கள்.

1 ஆண்டு சந்தா ரூ.400/-  , 10 ஆண்டுகள் சந்தா ரூ.4000/- , புரவலர் சந்தா ரூ.10,000/

மேலும் விபரங்களுக்கு

9543977077

thirukkuralmaamalai@gmail.com

www.thirukkuralmaamalai.com