நியூஸ்18 தொலைக்காட்சியின் குறள்மலைசெய்தி!!

மலையில் திருக்குறள் செதுக்கும் மகத்தான பணி! பல ஆண்டு முயற்சியின் பலனாக
உருவாகி வருகிறது குறள் மலை..