ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு

ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் கலந்தாய்வு..
உடனிருப்போர் திரு.வி.ஜி.சந்தோசம் மற்றும் திரு ஜான்சாமுவேல் அவர்கள்
நாள் : 2.1.2018ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு ரி யூனியன் தமிழ் அறிஞர்களுடனான கலந்தாய்வு