திருவள்ளுவர் தினத்தில் 15.01.2017

திருவள்ளுவர் தினத்தில் 15.01.2017,

செயங்கொண்டத்தில்,

முப்பெரும் விழாவில்…