விஜயபாரதம் இதழில் குறள்மலை செய்தி…

விஜயபாரதம் இதழில் குறள்மலை செய்தி…
– நன்றி மதுரை கணேசன் அவர்களே.