முனைவர் மூ.இராசாராம் அவர்களின் வாழ்த்துரை

திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் விழாவில், TNPSC மாண்புமிகு உறுப்பினர் முனைவர்
மூ.இராசாராம் அவர்களின் வாழ்த்துரை.
raasaaraam-ayya