எஸ் எஸ் எம் கல்விக்குழும விழாவில் திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் சொற்பொழிவைத் தொடர்ந்து…

எஸ் எஸ் எம் கல்விக்குழும விழாவில் திருக்குறள் கல்வெட்டுகள் சொற்பொழிவைத் தொடர்ந்து…IMG_6347b  6359C6359a (2) IMG_6347a