இரவு பகலாக நடந்து வரும் திருக்குறள் கல்வெட்டுப்பணிகளில் முதல் குறளின் இரண்டாம் கட்டம் நிறைவு.

இரவு பகலாக நடந்து வரும் திருக்குறள் கல்வெட்டுப்பணிகளில் முதல் குறளின் இரண்டாம் கட்டம் நிறைவு.
மூன்றாம் கட்டம் அதாவது நிறைவுக் கட்டம்

2016-05-102016-05-10(1)2016-05-10(2)2016-05-10(3)