தற்போதைய நிலை

3.7.2016 கல்வெட்டில் முதல் திருக்குறள் திறப்புவிழாவின் போது உயர்நீதிமன்ற
நீதியரசர் திரு.ஆர்.மகாதேவன் ( Justice Mahadevan Chennai High Court )
அவர்கள் கலந்துகொண்ட படங்கள்